Hoe werken resourcegroepen?

De resourcegroep is een groep mensen, uitgekozen door de cliënt, die voor de cliënt belangrijk is en die hem helpt persoonlijke, zelfgekozen hersteldoelen te bereiken. Het belangrijkste kenmerk van de resourcegroepen-methodiek is eigenaarschap en regie van de cliënt. Hij is de beoogde regisseur van de groep en bepaalt wie er in de groep komt. Dit kunnen familieleden of andere naastbetrokkenen zijn maar ook (familie-) ervaringsdeskundigen en professionals van binnen of buiten de ggz. Vanuit de ggz is dit in ieder geval diegene die de coördinatie voert over de behandeling (de dossierhouder in een Flexibel ACT team) en (minimaal eenmaal per jaar) de psychiater. De dossierhouder heeft een belangrijke ondersteunende rol en kan, indien gewenst door de cliënt, taken overnemen.

Voorafgaand aan de start van de groepsbijeenkomsten, worden er door de dossierhouder individuele verdiepingsgesprekken gevoerd met alle leden van de resourcegroep. Doel van deze gesprekken is om ruimte te geven aan het verhaal en de ervaringen van alle betrokkenen en het op gang brengen van een dialoog over herstel. In deze gesprekken is verder veel aandacht voor eventueel aanwezige negatieve emoties bij naasten ten opzichte van de cliënt (denk bijvoorbeeld aan overbezorgdheid) en ten opzichte van de overige leden van de resource groep (denk bijvoorbeeld aan kritiek). Doel hiervan is om later tijdens de bijeenkomsten deze zogeheten expressed emotions (EE) laag te kunnen houden. Uit onderzoek van Falloon is gebleken dat als cliënten in een omgeving met veel expressed emotions verblijven, zij dan significant vaker heropgenomen worden dan patiënten die in een omgeving met lagere EE verblijven.

De RG-bijeenkomsten zijn gestructureerde overleggen, waar gezamenlijk beslissingen worden genomen en waar gezamenlijke verantwoordelijkheden gelden. Ieders deskundigheid wordt erkend; dus niet alleen die van de cliënt en de dossierhouder, maar die van ieder individueel lid van de groep. De samenstelling van de groep is flexibel en de cliënt besluit wanneer het wenselijk is om de samenstelling van de groep te wijzigen. De leden van de groep komen meerdere keren per jaar samen, waarbij twee korte- en twee lange termijn hersteldoelen van de cliënt de agenda van de bijeenkomst bepalen. De samenstelling van de groep is flexibel en de cliënt besluit wanneer het wenselijk is om de samenstelling van de resourcegroep te wijzigen. Binnen de groep is er sprake van gelijkwaardigheid en wordt gebruik gemaakt van ieders individuele deskundigheid. Naast de reguliere bijeenkomsten van de resourcegroep, kunnen er vaardigheidstrainingen gegeven worden aan de leden van de groep. De trainingen worden aangeboden aan de hand van de behoefte van de leden. Deze trainingen richten zich op vaardigheden die voor alle leden van de resourcegroep van belang zijn. Door deze trainingen zal de deskundigheid van de leden van de groep worden vergroot, waarbij zij beter in staat zullen zijn de cliënt te ondersteunen bij het bereiken van zijn persoonlijke (herstel)doelen.

Gedurende de  laatste  jaren  zijn  er  een  aantal  veelbelovende  specialistische interventies  ontwikkeld  voor  mensen  met  ernstige  psychische  aandoeningen  (EPA).  Naast de  resourcegroepenmethodiek  betreft  het  hier  (de  verdere  doorontwikkeling  van)  F-ACT,  de  High  &  Intensive  Care  (HIC),  Active  Recovery  in  theTriad  (ART)  en  Intensive  Home  Treatment  (IHT).  Al deze interventies baseren  zich  op  de  principes  van  herstelondersteunende  zorg.  In de komende jaren  staan  we  voor  de  uitdaging  om  de  verschillende  interventies  verder  te  integreren,  zodat  de  effecten  van  iedere  interventie  kunnen  worden  versterkt  en  het  geheel  meer  wordt  dan  de  som  der  delen.  Resourcegroepen lopen  als  een  rode  draad  door  al  deze  zorgmodellen  heen.

In  onderstaand  schema  wordt  weergegeven  hoe  deze  methodieken  zich  binnen  de  specialistische  ggz tot  elkaar  verhouden  en  hoe  zij  zich  verhouden  ten  opzichte  van  het  sociaal  domein  en  de  basis-ggz.