Hoe werken resourcegroepen?

De resourcegroep is een groep mensen, door de cliënt uitgekozen, die voor de cliënt belangrijk is en die hem helpt persoonlijke, zelfgekozen hersteldoelen te bereiken. Deze doelen kunnen te maken hebben met alle dimensies van herstel, zoals persoonlijk herstel (herstel van identiteit), maatschappelijk herstel (zinvolle participatie) en herstel van gezondheid (behandelen en verbeteren van lichamelijke en geestelijke symptomen). Het belangrijkste kenmerk van de resourcegroepenmethodiek is dat eigenaarschap en regie bij de cliënt liggen. Hij is de beoogde regisseur van de groep en wordt uitgedaagd na te denken over wie hij in de groep zou willen (‘nomineren’). Dit kunnen familieleden of andere naasten zijn, maar ook (familie-) ervaringsdeskundigen en professionals van binnen of buiten de ggz en het sociaal domein. Vanuit de ggz horen de persoon die de coördinatie voert over de behandeling (de regieondersteuner in een multidisciplinair behandelteam) en ook de zorgverantwoordelijke er in elk geval bij. De regieondersteuner heeft een belangrijke ondersteunende rol en kan, als de cliënt dat wenst, taken overnemen. Overigens kunnen uiteraard ook professionals uit het sociaal domein die deelnemen in de resourcegroep, als de cliënt dat wenst, de rol van regieondersteuner binnen de resourcegroep vervullen.

De RG vormt een mooie aanvulling op interventies die in Nederland al toegepast worden. Allereerst sluit het goed aan bij het individuele casemanagement, dat onderdeel is van het (F-)ACT-werken: een dossierhouder die de eerste contactpersoon is voor de cliënt en naastbetrokkenen en die samen met de psychiater de behandeling coördineert. Het werken met Resourcegroepen kan ervoor zorgen dat de focus op participatie en herstel binnen multidisciplinaire (F-)ACT-teams wordt aangescherpt. Ook past de RG goed in de ontwikkelingen ten aanzien van opnames op de High Intensive Care (HIC), waarbij familie wordt uitgenodigd voor zogeheten Zorg Afstemming Gesprekken (ZAG’s) tijdens een (gedwongen) opname. Het sluit tevens aan bij het model van de Active Recovery Triad (ART), ofwel Actief Herstel in de Triade, wat zich richt op het mogelijk maken van meer herstel bij mensen met een psychiatrische aandoening die langdurig vierentwintiguurszorg nodig hebben. Resourcegroepen sluiten dus naadloos aan bij de verschillende modellen van specialistische zorg voor mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen (FACT, HIC, ART, IHT), die samen één geheel kunnen vormen.

In  onderstaand  schema  wordt  weergegeven  hoe  deze  methodieken  zich  binnen  de  specialistische  ggz tot  elkaar  verhouden  en  hoe  zij  zich  verhouden  ten  opzichte  van  het  sociaal  domein  en  de  basis-ggz.