Literatuur

Praktijkboek resourcegroepen

Herstellen doe je samen

Eva Leeman, Cathelijn Tjaden, Frits Bovenberg e.a.

In het geheel herziene Praktijkboek resourcegroepen zijn de praktijkervaringen van de laatste jaren verwerkt. De methodiek is daarop ook aangepast. Inmiddels worden resourcegroepen zowel buiten als binnen de ggz in verschillende settings toegepast. Zij bieden professionals in verschillende sectoren de mogelijkheid om ook over de grenzen van hun domein heen, in een netwerk rond de cliënt met hem en zijn naasten structureel en in gezamenlijke besluitvorming samen te werken, met gebruikmaking van of in aansluiting op methodieken die ze al gebruiken. Behalve de structurele betrokkenheid van naasten, staan de eigen regie en empowerment van de cliënt centraal. De auteurs lichten de achtergronden, onderliggende waarden en de wetenschappelijke onderbouwing van de methodiek toe en nemen de fasen stapsgewijs uitgebreid en gestructureerd door. Tussendoor worden dilemma’s, tips en casuïstiek beschreven en de bijlagen bieden nuttige hulpmiddelen voor wie zelf aan de slag wil.

Meer informatie

Handboek intensive home treatment

Elnathan Prinsen, Bas van Wel, Niels Mulder, Nellieke de Koning (redactie)

Het behandelen van mensen met acute psychiatrische toestandsbeelden vormt de belangrijkste, moeilijkste en daarmee meest fascinerende uitdaging voor de ambulante geestelijke gezondheidszorg. Intensive home treatment (IHT) is in Nederland een relatief nieuw model voor het bieden van intensieve psychiatrische crisisbehandeling bij deze mensen thuis [...]

Meer informatie

Netwerkpsychiatrie

Samenwerken aan herstel en gezondheid

Niels Mulder, Jaap van Weeghel, Philippe Delespaul, Frits Bovenberg, Bram Berkvens, Eva Leeman, Hans Kroon, Tom van Mierlo, Gerdie Kienhorst

Netwerkspychiatrie verbetert de kans op herstel Met (lerende) netwerken maximaliseert netwerkpsychiatrie de kans op herstel. Ze bestrijdt versnippering in de zorg en bevordert inclusie in de samenleving. Netwerkpsychiatrie kan morgen worden ingevoerd. Netwerkpsychiatrie beschrijft een model voor het leveren van geïntegreerde zorg aan mensen met complexe psychische problemen. Zorg en begeleiding kunnen flexibel en naar behoefte op- en afgeschaald worden, zonder dat de continuïteit van zorg in gevaar komt. Hiervoor is effectieve samenwerking nodig tussen disciplines uit de gezondheidszorg en het sociale domein.[...]

Meer informatie

De kunst van ART

Werkboek Active Recovery Triad

Tom van Mierlo, Lisette van der Meer, Yolande Voskes, Bram Berkvens, Bert Stavenuiter, Jaap van Weeghel

Er is een vergeten groep mensen in Ne­der­land die beter verdient. Het gaat om men­sen met een psychiatrische aandoening die al lang binnen ggz- en RIBW-instellingen wonen en bij wie het herstel is gestagneerd. Én om de professionals en naasten die om hen heen staan en eveneens de hoop op herstel hebben verloren. Voor deze mensen en voor de mensen die zich nu aanmelden bij deze vormen van langdurige zorg hebben we een nieuw inhoudelijk model ontwikkeld, dat we ART noemen [...]

Meer informatie

Handboek (Flexible) ACT

Remmers van Veldhuizen, Diana Polhuis, Michiel Bähler, Niels Mulder, Hans Kroon (redactie)

Dit boek gaat over de ambulante zorg voor mensen met ernstige psychiatrische aan­doe­nin­gen. Zij hebben naast hun psy­chi­sche problemen ook sociale kwets­baar­he­den op het vlak van wonen, werken, relaties, vrije tijd, middelengebruik en financiën. De zorg voor deze groep is de laatste jaren enorm verbeterd en wordt nu grotendeels 'outreachend' geboden in hun eigen omgeving [...]

Meer informatie

Werkboek HIC

High en intensive care in de psychiatrie

Tom van Mierlo, Frits Bovenberg, Yolande Voskes, Niels Mulder

Dit werkboek is een handreiking voor het werken op een afdeling voor high en in­ten­sive care (HIC). De HIC is een acu­teop­na­me­afdeling voor patiënten die een ernstige psychiatrische crisis doormaken en voor wie een gesloten opnamesetting nodig is. Aangezien het HIC-model de highcarefunctie (HC) en de intensivecarefunctie (IC) combineert, is er gekozen voor de naam high en intensive care [...]

Meer informatie

IPS werkt!

Handboek werken en leren met Individuele Plaatsing en Steun

1e druk / 2017 / Jaap van Weeghel, Harry Michon

Werkgevers zullen de komende jaren meer ruimte maken voor mensen met een arbeidsbeperking, waaronder mensen met een psychische aandoening. De uitgave IPS werkt! is een breed inzetbaar handboek voor iedereen die betrokken is bij het begeleiden van mensen met een psychische aandoening naar (of behoud van) werk of opleiding [...]

Meer informatie