Onderzoek

Het doel van de Resourcegroepen (RG) is een betere zorg en ondersteuning voor mensen met ernstige psychische aandoeningen. Een RG bestaat uit mensen die de cliënt zelf heeft uitgekozen uit het informele (familie, vrienden, buren, mentor, etc.) en formele steunsysteem (zoals sociaal wijkteam, job coach, GGZ). Het belangrijkste kenmerk van de RG is eigenaarschap en regie van de cliënt. De cliënt is- in samenwerking met de behandelaar- de beoogde regisseur, bepaalt wie er in de groep komt, wat de behandeldoelen zijn en waar en wanneer de RG samenkomt. In gestructureerde RG-bijeenkomsten worden de behandeldoelen vervolgens besproken, evenals de rol die elk RG-lid kan vervullen om bij te dragen aan het behalen van de doelen. Met de nadruk op regie en handelsmogelijkheden van de cliënt sluit de RG-methodiek aan bij doelstellingen rond herstelgerichte zorg en empowerment in de Nederlandse GGZ. In Zweden wordt al langer met dit model gewerkt en blijkt uit eerste onderzoeken dat het bijdraagt een verhoogde kwaliteit van leven, toegenomen empowerment en vermindering van symptomen.Mensen met ernstige psychische problemen krijgen nu veelal hulp van zogenaamde FACT-teams in de GGZ. Het Trimbos-instituut start in samenwerking met enkele universiteiten en negen GGZ-instellingen (Bavo Europoort, Lentis, Ingeest, GGZ NHN, Antes, Altrecht, Arkin, GGZ Centraal, GGZ Breburg) een landelijk onderzoek waarin wordt nagegaan of de RG-aanpak toegevoegde waarde heeft op de FACT-zorg zoals die nu geboden wordt. Iedere instelling doet mee met minimaal twee FACT-teams waarvan twee hulpverleners worden getraind. In het totaal zullen we ongeveer 70 hulpverleners trainen in het toepassen van de RG-methodiek in FACT-zorg. Zo wordt gedurende de training stilgestaan bij het creëren van ruimte voor de eigen regie van een cliënt, het bevorderen van het herstelproces, gezamenlijke besluitvormingsprocessen en bij het betrekken en het samenwerken van de verschillende steunbronnen.Met het onderzoek wordt met behulp van een randomisedcontrolled trial de effectiviteit, de kosten en de implementatie van de RG- methodiek geanalyseerd, en vergeleken met gebruikelijke FACT-zorg. Zo zullen we meten of de RG-methode leidt tot meer empowerment, een betere kwaliteit van leven, een verbeterd maatschappelijk functioneren en toegenomen tevredenheid over de behandeling. Maar ook zullen we het effect van de methodiek op de familie en naasten van de cliënt onderzoeken: voelen zij zich meer en/of prettiger deel van de behandeling, ervaren zij een betere relatie met de cliënt, hoe zit het met hun eigen welzijn? Hiernaast zullen we op zoek gaan naar belangrijke elementen in de methodiek en ook de knelpunten en successen bij de implementatie in kaart brengen. Als laatste willen we ook een aantal cliënten intensief volgen gedurende het opbouwen van een Resourcegroep om zo meer diepgaande informatie te verkrijgen over de betekenis van deelname aan een Resourcegroep voor iemand en zijn/haar RG: bijv. samenwerkingsprocessen, persoonlijke perspectieven, werkwijze bij successen/tegenslagen en bewoordingen van het persoonlijk herstelproces.

Het onderzoek zal in het totaal vier jaar duren. De dataverzameling start in september 2017 starten en loopt tot november 2019. De eerste resultaten worden begin 2020 verwacht. Bij vragen kunt u zich wenden tot CathelijnTjaden (CTjaden@trimbos.nl).

presentatie van Cathelijn Tjaden op het RG congres van 25-3-21