Netwerkpsychiatrie

In het kort gaat netwerkpsychiatrie over (het stimuleren van) eigen regie en empowerment van cliënten/burgers, samen met naasten en in samenwerking over domeinen (ggz en sociaal domein) heen. Positieve gezondheid en herstelondersteunende zorg vormen de uitgangspunten voor de uitvoering en organisatie van de zorg en ondersteuning. Dit noemen we netwerkpsychiatrie op microniveau.
Daarnaast gaat netwerkpsychiatrie over het organiseren van randvoorwaarden waardoor professionals hun werk op deze manier kunnen uitvoeren en over samenwerking binnen en tussen instellingen. Dit noemen we netwerkpsychiatrie op mesoniveau.
Ten slotte is het van belang dat door middel van landelijke afspraken tussen diverse partijen (o.a. ggz-instellingen, instellingen voor beschermd wonen en begeleiding, UWV, gemeenten, verzekeraars) de professionals hun werk goed kunnen doen en dat instellingen gaan samenwerken in de uitvoering van de zorg en ondersteuning. Dit noemen we netwerkpsychiatrie op macroniveau.

Het doel van netwerkpsychiatrie is het vergroten van empowerment van cliënten/burgers, en het verbeteren hun gezondheid op de diverse levensgebieden (positieve gezondheid). Hieronder staat netwerkpsychiatrie meer uitgewerkt, inclusief de visie, het doel en de missie.

 

Netwerkpsychiatrie in een notendop

  • Netwerkpsychiatrie vertegenwoordigt een visie op het ontstaan, voortduren, behandelen en herstel van psychische problematiek.
  • Vanuit deze visie streeft ze naar een werkwijze die behandeling en begeleiding voor mensen met (ernstige) psychische aandoeningen sterk verbindt.
  • Op het niveau van de cliënt betekent het een duurzame samenwerking tussen cliënt, naastbetrokkenen en (zorg)professionals (het microsysteem).
  • Op het niveau van voorzieningen betekent het verbinding en samenhang tot stand brengen in het netwerk van somatische, psychiatrische en sociale voorzieningen waarvan een cliënt gebruikmaakt.
  • Cliënten hebben de regie op hun behandeling en zorg of (her)krijgen die zo snel als mogelijk.

 

Visie

Herstel gaat over het opbouwen van een zinvol en bevredigend leven, gedefinieerd door de persoon met ernstige psychische klachten zelf, het liefst met zo min mogelijk symptomen en beperkingen en levend in een voor hem of haar betekenisvolle context. Dat vergt een andere manier van organiseren van zorg, begeleiding en ondersteuning: direct in een netwerk rondom de cliënt (en zijn naasten).

Netwerkpsychiatrie streeft ernaar een stabiel (in)formeel netwerk om de cliënt heen te creëren, waardoor herstelprocessen zich kunnen ontwikkelen met zo min mogelijk schade door discontinuïteit van zorg.

We schakelen daarbij al onze kennis en ervaring in: uit de wetenschap, maar ook professionele praktijkkennis en ervaringskennis.

 

Doel en missie

Doel is om mensen met (ernstige) psychische aandoeningen door het hele netwerk aan voorzieningen heen, steeds de best mogelijke en passende behandeling, begeleiding en ondersteuning te bieden. De missie is om kansen op gezondheid en herstel zo groot mogelijk te maken.

 

Meer informatie? Ga naar https://phrenos.mett.nl/netwerkpsychiatrie/default.aspx